Elektroniczna Dokumentacja Medyczna. Pacjent i dokumentacja medyczna – czy (i kiedy) można mu odmówić do niej wglądu?

Według Prawa Pacjenta, a dokładniej Prawa do dokumentacji medycznej, każdy pacjent powinien mieć możliwość dostępu do dokumentacji, odnoszącej się do jego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych (Artykuł 23.).

Warto przypomnieć sobie ten temat właśnie w momencie, gdy tak wiele mówi się o elektronicznej dokumentacji medycznej. Czy istnieją zatem sytuacje kiedy można odmówić pacjentowi prawa wglądu do takiej dokumentacji (elektronicznej dokumentacji medycznej)?

 

Lekarz może powiedzieć „nie” tylko w określonych sytuacjach

Odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej może mieć miejsce tylko wówczas, kiedy prosi o to osoba do tego nieuprawniona. Wówczas podmioty lecznicze powinny zdecydowanie odmówić wydania takiej dokumentacji. W przypadku ukazania dokumentacji niewłaściwej osobie, placówki medyczne mogą ponieść odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych, naruszenie ustawy o danych osobowych i naruszenie tajemnicy lekarskiej.

 

Elektroniczna dokumentacja medyczna - komu lekarz może udostępnić Twoją dokumentację medyczną?

Jak już pisaliśmy wyżej, prawo pacjenta do wglądu w dokumentację medyczną jest jego podstawowym przywilejem. Udostępnienie (elektronicznej) dokumentacji medycznej podmiotom i organom uprawnionym powinno nastąpić bezzwłocznie, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe, musi zostać wydane pisemne rozporządzenie, wyjaśniające przyczyny takiego stanu rzeczy.
Jednak lista osób uprawnionych do wglądu do takiej dokumentacji może być jednak szeroka: jest to pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta. W przypadku śmierci, prawo do dokumentacji medycznej ma osoba uprawniona do tego przez pacjenta przed jego śmiercią. Ponadto zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta zostały wskazane podmioty uprawnione do żądania wydania dokumentacji medycznej: jest to minister właściwy do spraw zdrowia, rzecznicy, prokuratorzy, sądy i lekarze sądowi. Warto zwrócić uwagę, że podmiotem nie wymienionym wśród uprawnionych do uzyskania odpowiedniej dokumentacji medycznej nie jest policja. Funkcjonariusze policji mogą prosić o wgląd do dokumentacji jedynie wtedy, gdy ich żądania są poparte prokuratorską decyzją.

 

Co zrobić, gdy spotkamy się z odmową udostępnienia dokumentacji medycznej?

Jeśli zaistnieje taka sytuacja, możliwe jest skorzystanie z pomocy Rzecznika Praw Pacjenta. Instytucja ta została powołana do ochrony praw pacjenta określonych w ustawie. Naruszenie prawa do dokumentacji medycznej jest traktowane jako „praktyka naruszająca zbiorowe prawa pacjentów”.


Badania ankietowe od 4 zł.